Politica de Confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Prin această Informare privind prelucrarea datelor vă aducem la cunoștință o serie de informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră  cu caracter personal – in calitate de subiect (persoana vizata), date colectate de societatea noastra, în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

Subscrisa, SC DEO MAXX PERFUME SRL cu sediul social in Str. DN 65B, Nr.469, ALBOTA, Jud. Argeş, avand cod unic de inregistrare RO 32588295 si Numar de Ordine la Registrul Comertului J03/1672/2013, în calitate de operator de date cu caracter personal va aducem la cunostiinta faptul ca respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. Respectăm, asiguram în mod strict secretul profesional si nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor persoanei vizate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale si contractuale, avand in vedere contractul incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges.

Datele colectate de la clientii nostrii persoane fizice sunt următoarele: nume, prenume, sex, varsta, data nasterii, cetatenia, semnatura, cod numeric personal, starea de sanatate (diagnostic), situatie sociala, calitatea de asigurat, serie si numar act de identitate national, starea civila, imaginea fotografica si video (in vederea protejarii intereselor legitime ale societatii in ceea ce priveste securitatea spatiului in care societatea isi desfasoara activitatea).

Scopul pentru pot fi prelucrate, utilizate si  divulgate datele colectate precum si limitarile legate de scop. Toate datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

– colectare, prelucrare, comunicare si arhivare in vederea executarii contractului incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges, sanatate publica, protejarea intereselor vitale ale clientilor noastrii si protejarea intereselor legitime ale societatii noastre, completarea facturilor si chitantelor emise/primite de societatea noastra de la sau catre terti sau parteneri.

 

Entitatile carora le pot fi divulgate datele colectate:

-Casa Nationala de Sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate Arges

-Instante de judecata si organe de cercetare si urmarire penala,

-Organe de control prevazute de lege,etc.

 

Perioadele de stocare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe durata necesara executarii contractului incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges, in vederea indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv obligatiile aplicabile in materia arhivarii precum si atunci cand exista un interes legitim al societatii noastre (imbunatatirea serviciilor, rezolvarea plangerilor primite, apararea dreptului si intereselor societatii noastre).

Imaginile fotografice si video prelucrate in vederea protejarii intereselor legitime ale societatii in ceea ce priveste securitatea spatiului in care societatea isi desfasoara activitatea sunt stocate pentru o perioada de 6 luni.

 

Drepturile clientilor nostri (persoane vizate)

Clientii nostri sunt protejati de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 si beneficiaza de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care le furnizeaza societatii noastre, pot ă limiteze prelucrarea realizată de societatea noastra și chiar să solicite ștergerea datelor, informare și consultarea informațiilor vizate, actualizarea informațiilor vizate, ștergerea informațiilor vizate, restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

  1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal – subiectul poate solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către operator, și poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.).
  2. b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – fără întârzieri nejustificate, persoana vizata poate obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.
  3. c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă persoana vizata se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea de către operator, dacă isi retrage consimțământul etc.), poate obține ștergerea de către operator a respectivelor date.
  4. d) Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care persoana vizata contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) poate obține restricționarea prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că operatorul se va limita la a stoca datele cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul persoanei vizate sau în alte anumite cazuri expres prevăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
  5. e) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – persoana vizata se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al operatorului). Dacă persoana vizata exercita acest drept, operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
  6. f) Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de operator prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul subiectului), persoana vizata poate primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, datele sale cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului și poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
  7. g) Dreptul de a-si retrage consimțământul pentru prelucrările bazate pe consimțământ, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
  8. h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării operatorul nu ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal.
  • In cazul in care operatorul ar lua astfel de decizii si aceste decizii ar afecta în mod semnificativ persoana vizata, acesta poate (i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (iii) obține explicații cu privire la decizia luata și (iv) contesta respectiva decizie.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

 

Puteti exercita oricare dintre drepturile mentionate mai sus, gratuit, prin cerere scrisa la adresa societatii noastre sau prin e-mail la adresa: office@deomaxx.ro

 

Va multumim pentru increderea acordata!